DRUŠTVO DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SRBIJE (DIŽS)

Upravni odbor je osnovni organ upravljanja DIŽS.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini DIŽS, kojoj najmanje jedanput godišnje podnosi izveštaj. Upravni odbor ima 9 članova, od kojih je jedan predsednik. Bira ih Skupština DIŽS iz sastava svojih redovnih članova.Članovima Upravnog odbora mandat traje 2 godine, a mogu biti uzastopno reizabarani više puta.

Odlukom XIII Skupštine Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije (DIŽS), održane dana 24.05.2022. godine, za članove Upravnog odbora izabrani su :

 1. Prof. dr Branislav Bošković, dipl.saob.inž. – Predsednik,
 2. Dušan Antonić, dipl.saob.inž. – Član,
 3. Prof. dr Gordan Stojić, dipl.saob.inž. – Član,
 4. Marko Stošić, dipl.saob.inž. – Član,
 5. Miroslav Stojčić, dipl.saob.inž. – Član,
 6. Ognjenka Andrić – Tomić, dipl.saob.inž. – Član,
 7. Ranko Vukobrat, dipl.saob.inž. – Član,
 8. Snežana Marinković, dipl.saob.inž. – Član,
 9. Josip Ujčić, dipl.saob.inž. – Član.

Odlukom Upravnog odbor DIŽS, za Zamenika predsednika imenovan je Dušan Antonić, dipl.saob.inž, a za Sekretara DIŽS imenovana je Prof. dr Mirjana Bugarinović, dipl.saob.inž.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

 1. Priprema sledeća opšta akta DIŽS, kao i njihove izmene i dopune: Statut, Pravilnik o dodeli nagrada i priznanja, Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu Upravnog odbora, i dostavlja Skupštini DIŽS;
 2.  Na predlog Predsednika DIŽS, bira i razrešava Zamenika predsednika upravnog odbora i Sekretara DIŽS;
 3. Sprovodi odluke Skupštine DIŽS;
 4. Donosi odluke o osnivanju sekcija DIŽS, donosi njihove Programe rada, Finansijske planove i Poslovnike o radu, usklađuje i prati njihov rad;
 5. Priprema i dostavlja Skupštini DIŽS Programe rada i Finansijske planove DIŽS, i organizuje realizaciju istih;
 6. Priprema izveštaje o radu i finansijama DIŽS i dostavlja ih Skupštini DIŽS;
 7. Donosi odluke koje se odnose na kontakte sa javnošću i stručne skupove DIŽS;
 8. Priprema i sprovodi oblike saradnje, učlanjivanje i udruživanje DIŽS sa srodnim organizacijama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 9. Bira i razrešava predstavnike DIŽS u naučnim, stručnim i društvenim organizacijama, institucijama i udruženjima;
 10. Obrazuje stalna i povremena radna tela za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti; 
 11. Predlaže Skupštini DIŽS zaslužne, počasne i kolektivne članove DIŽS;
 12. Utvrđuje vrste nagrada i priznanja DIŽS, kao i kriterijume za njihovu dodelu, predlaže dobitnike istih i predloge dostavlja Skupštini DIŽS;
 13. Donosi odluke u prvom stepenu o molbama, žalbama i ostalim predstavkama sekcija i članova DIŽS;
 14. Priprema sednice Skupštine DIŽS;
 15. Donosi odluke o visini članarine;
 16. Donosi odluke u vezi tekućeg i investicionog održavanja, kao i nabavke opreme za potrebe DIŽS;
 17. Donosi odluke o potrošnji novčanih sredstava DIŽS od preko 10.000 din, koja nije utvrđena Finansijskim planom;
 18. Obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada na osnovu zakona i ovog Statuta.

Bliže odredbe definisane su Poslovnikom o radu Upravnog odbora DIŽS.