ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

Управни одбор је основни орган управљања ДИЖС.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини ДИЖС, којој најмање једанпут годишње подноси извештај. Управни одбор има 9 чланова, од којих је један председник. Бира их Скупштина ДИЖС из састава својих редовних чланова.Члановима Управног одбора мандат траје 2 године, а могу бити узастопно реизабарани више пута.

Одлуком XIII Скупштине Друштва дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС), одржане дана 24.05.2022. године, за чланове Управног одбора изабрани су :

 1. Проф. др Бранислав Бошковић, дипл.саоб.инж. – Председник,
 2. Душан Антонић, дипл.саоб.инж. – Члан,
 3. Проф. др Гордан Стојић, дипл.саоб.инж. – Члан,
 4. Марко Стошић, дипл.саоб.инж. – Члан,
 5. Мирослав Стојчић, дипл.саоб.инж. – Члан,
 6. Огњенка Андрић – Томић, дипл.саоб.инж. – Члан,
 7. Ранко Вукобрат, дипл.саоб.инж. – Члан,
 8. Снежана Маринковић, дипл.саоб.инж. – Члан,
 9. Јосип Ујчић, дипл.саоб.инж. – Члан.

Одлуком Управног одбор ДИЖС, за Заменика председника именован је Душан Антонић, дипл.саоб.инж, а за Секретара ДИЖС именована је Проф. др Мирјана Бугариновић, дипл.саоб.инж.

Управни одбор обавља следеће послове:

 1. Припрема следећа општа акта ДИЖС, као и њихове измене и допуне: Статут, Правилник о додели награда и признања, Пословник о раду Скупштине и Пословник о раду Управног одбора, и доставља Скупштини ДИЖС;
 2.  На предлог Председника ДИЖС, бира и разрешава Заменика председника управног одбора и Секретара ДИЖС;
 3. Спроводи одлуке Скупштине ДИЖС;
 4. Доноси одлуке о оснивању секција ДИЖС, доноси њихове Програме рада, Финансијске планове и Пословнике о раду, усклађује и прати њихов рад;
 5. Припрема и доставља Скупштини ДИЖС Програме рада и Финансијске планове ДИЖС, и организује реализацију истих;
 6. Припрема извештаје о раду и финансијама ДИЖС и доставља их Скупштини ДИЖС;
 7. Доноси одлуке које се односе на контакте са јавношћу и стручне скупове ДИЖС;
 8. Припрема и спроводи облике сарадње, учлањивање и удруживање ДИЖС са сродним организацијама, институцијама и удружењима у земљи и иностранству;
 9. Бира и разрешава представнике ДИЖС у научним, стручним и друштвеним организацијама, институцијама и удружењима;
 10. Образује стална и повремена радна тела за извршавање послова из своје надлежности; 
 11. Предлаже Скупштини ДИЖС заслужне, почасне и колективне чланoве ДИЖС;
 12. Утврђује врсте награда и признања ДИЖС, као и критеријуме за њихову доделу, предлаже добитнике истих и предлоге доставља Скупштини ДИЖС;
 13. Доноси одлуке у првом степену о молбама, жалбама и осталим представкама секција и чланова ДИЖС;
 14. Припрема седнице Скупштине ДИЖС;
 15. Доноси одлуке о висини чланарине;
 16. Доноси одлуке у вези текућег и инвестиционог одржавања, као и набавке опреме за потребе ДИЖС;
 17. Доноси одлуке о потрошњи новчаних средстава ДИЖС од преко 10.000 дин, која није утврђена Финансијским планом;
 18. Обавља и друге послове из свог делокруга рада на основу закона и овог Статута.

Ближе одредбе дефинисане су Пословником о раду Управног одбора ДИЖС.