DRUŠTVO DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SRBIJE (DIŽS)

Sud časti je nezavistan i samostalan organ koji štiti moralni ugled DIŽS, tako što utvrđuje odgovornost, izriče i preduzima disciplinske mere protiv članova DIŽS koji ruše ugled kolega i/ili DIŽS u celini povredama profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), koje podrazumevaju: nesavesno i nestručno obavljanje poslova, kao i postupanje protivno etičkim i profesionalnim pravima, dužnostima, obavezama i principima ponašanja.

Sud časti za svoj rad odgovara Skupštini DIŽS, kojoj podnosi izveštaj.

Sud časti ima 5 članova, od kojih je jedan predsednik. Bira ih Skupština DIŽS iz sastava svojih najistaknutijih redovnih članova.

Članovima Suda časti mandat traje 4 godine, uz mogućnost jednog reizbora.

Odlukom XIII Skupštine Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije (DIŽS), održane dana 24.05.2022. godine, za članove Suda časti izabrani su:

  1. Slobodan Stamenković, dipl.saob.inž. – Predsednik,
  2. Jovan Đerasimović, dipl.saob.inž. – Član,
  3. Prof. dr Milan Marković, dipl.saob.inž. – Član,
  4. Predrag Janković, dipl.saob.inž. – Član,
  5. Prof. dr Slavko Vesković, dipl.saob.inž. – Član.

Sud časti punovažno odlučuje javnim glasanjem većine ukupnog broja članova istog (najmanje 3).

Sud časti može članovima DIŽS izreći sledeće disciplinske mere:

  1. Opomenu na sednici Upravnog odbora DIŽS;
  2. Javnu opomenu sa objavljivanjem na sednici Skupštine DIŽS i zabranom učešća u radu organa DIŽS;
  3. Isključenje iz članstva u periodu do 2 godine.

Opomena i javna opomena izriču se za lakše povrede Etičkog i profesionalnog kodeksa, a isključenje iz članstva za teže.

Pod lakšim povredama Kodeksa podrazumevaju se radnje ili propusti koji predstavljaju nepoštovanje opštih akata i odluka organa DIŽS.

Pod težim povredama Kodeksa podrazumevaju se narušavanje morala i ugleda inženjerskog poziva, postupci kojima se nanosi šteta DIŽS, društvenoj zajednici i drugim organizacijama, nepoštovanje obaveze čuvanja poslovne tajne, sticanje protivpravne imovinske koristi i slično.

Bliže odredbe definisane su Pravilnikom o radu Suda časti DIŽS.