ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

Суд части је независтан и самосталан орган који штити морални углед ДИЖС, тако што утврђује одговорност, изриче и предузима дисциплинске мере против чланова ДИЖС који руше углед колега и/или ДИЖС у целини повредама професионалних стандарда и норматива (професионалне одговорности), којe подразумевају: несавесно и нестручно обављање послова, као и поступање противно етичким и професионалним правима, дужностима, обавезама и принципима понашања.

Суд части за свој рад одговара Скупштини ДИЖС, којој подноси извештај.

Суд части има 5 чланова, од којих је један председник. Бира их Скупштина ДИЖС из састава својих најистакнутијих редовних чланова.

Члановима Суда части мандат траје 4 године, уз могућност једног реизбора.

Одлуком XIII Скупштине Друштва дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС), одржане дана 24.05.2022. године, за чланове Суда части изабрани су:

  1. Слободан Стаменковић, дипл.саоб.инж. – Председник,
  2. Јован Ђерасимовић, дипл.саоб.инж. – Члан,
  3. Проф. др Милан Марковић, дипл.саоб.инж. – Члан,
  4. Предраг Јанковић, дипл.саоб.инж. – Члан,
  5. Проф. др Славко Весковић, дипл.саоб.инж. – Члан.

Суд части пуноважно одлучује јавним гласањем већине укупног броја чланова истог (најмање 3).

Суд части може члановима ДИЖС изрећи следеће дисциплинске мере:

  1. Опомену на седници Управног одбора ДИЖС;
  2. Јавну опомену са објављивањем на седници Скупштине ДИЖС и забраном учешћа у раду органа ДИЖС;
  3. Искључење из чланства у периоду до 2 године.

Опомена и јавна опомена изричу се за лакше повреде Етичког и професионалног кодекса, а искључење из чланства за теже.

Под лакшим повредама Кодекса подразумевају се радње или пропусти који представљају непоштовање општих аката и одлука органа ДИЖС.

Под тежим повредама Кодекса подразумевају се нарушавање морала и угледа инжењерског позива, поступци којима се наноси штета ДИЖС, друштвеној заједници и другим организацијама, непоштовање обавезе чувања пословне тајне, стицање противправне имовинске користи и слично.

Ближе одредбе дефинисане су Правилником о раду Суда части ДИЖС.