ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

 

СТАЊЕ

Друштво дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС) окупља стручњаке зa различитих области железничког саобраћаја професионално ангажованих у научним, образовним и привредним институцијама, као и органима државне управе Републике Србије које се директно или индиректно баве железницом у Србији. 

Удружење има око 150 чланова. Окупља 90% ауторитета матичне струке, међу којима око 15 доктора и 30 магистара наука.

ДИЖС обавља интелектуалне услуге у домену закона, стандарада, прописа, правилника, студија, истражавања, планирања, стручне едикације и обуке, итд, за које увек може да формира адекватан експертски тим.

Удружење је правни субјект који нема стално запослена лица. Активности се обављају од стране чланова који имају респектитабилне референце, али који су запослени у другим правним субјектима. За потребе привремених и повремених послова ангужују се појединци како из реда сопствених чланова, тако и ван њих.

У циљу реализације планом предвиђених активности, ДИЖС има намеру да исте прошири по обиму и врсти.

 

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ДИЖС

Област остваривања циљева и циљеви удружења

Члан 7.

ДИЖС је независно, добровољно, ванстраначко удружење основано ради остваривања циљева у области научно – стручних, професионалних и друштвених интереса његових чланова.

Члан 8.

Основни циљеви ДИЖС су:

 • Утврђивање, неговање и развијање професионалних права и дужности, као и етичких стандарда и норми понашања чланова ДИЖС;
 • Окупљање чланова ДИЖС ради увећања њиховог знања и обезбеђивања одговарајућег професионалног и друштвеног статуса на бази доприноса научном, стручном, привредном и друштвеном развоју Србије;
 • Праћење савремене технике и технологије и организовање одговарајућих облика перманентне едукације, научног и стручног усавршавања чланова ДИЖС;
 • Покретање иницијатива и припрема предлога надлежним органима за измену постојеће и доношење нове регулативе из области железничког саобраћаја (закони, прописи и стандарди);
 • Разматрање стратегија, планова, програма, анализа, елабората, студија, пројеката и друге документације од утицаја на саобраћај, као и давање стручног мишљења о њима;
 • Организовање и учествовање чланова ДИЖС на мултидисциплинарним научним и стручним скуповима, као и скуповима од ширег друштвеног инетереса;
 • Развијање међусобне сарадње и удруживање са сродним научним, стручним, привредним и друштвеним организацијама, институцијама и удружењима у земљи и иностранству на реализацији задатака од заједничког интереса, на бази узајамног уважавања, поштовања и самосталности у раду.

Делатност удружења

Члан 9.

ДИЖС обавља своју делатност на територији Србије.

Привредна делатност ДИЖС, регистрована код надлежног органа, је 7219: „Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама“.

Поред тога, ДИЖС може по потреби обављати издавање (у штампаном и електронском облику):

 • Књига, брошура, проспеката – каталога и часописа;
 • Мапа и карата;
 • Збирки закона и тумачења закона;
 • Статистичких информација;
 • Других публикација.

Члан 10.

Делатности ДИЖС одвијају се кроз професионални рад (експерти, аутори и др.), волонтерски рад и фондације.

Члан 11.

ДИЖС може самостално, са својим колективним члановима, као и другим правним и физичким лицима у земљи и иностранству оснивати предузећа, центре, агенције и конзорцијуме за обављање регистрованих делатности, или активности и послове реализовати заједно са другим правним и физичким лицима. Надлежност, организација, рад и финансирање наведених субјеката регулишу се посебним правилницима које доноси Скупштина ДИЖС на предлог Управног одбора ДИЖС.

Финансирање, средства и имовина удружења

Члан 96.

Финансирање ДИЖС обезбеђују следећи извори:

 • Чланарине, донације и поклони чланова ДИЖС;
 • Легати, спонзорства, донације и поклони правних и других физичких лица;
 • Реализација активности предвиђених Програмима рада и Финансијским плановима ДИЖС;
 • Обављање делатности сходно члану 9 овог Статута;
 • Други извори у складу са законом.