DRUŠTVO DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SRBIJE (DIŽS)

Skupština je najviši organ upravljanja DIŽS.

Skupštinu čine svi članovi DIŽS.

Skupština obavlja sledeće poslove:

 1. Donosi sledeća opšta akta DIŽS, kao i njihove izmene i dopune: Statut, Etički i profesionalni kodeks, Pravilnik o radu Suda časti, Pravilnik o dodeli nagrada i priznanja, Poslovnik o radu Skupštine, Poslovnik o radu Upravnog odbora i Poslovnik o radu Nadzornog odbora;
 2. Bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, kao i predsednike ovih organa DIŽS;
 3. Donosi Programe rada i Finansijske planove DIŽS;
 4. Usvaja izveštaje Upravnog odbora o radu i finansijama DIŽS;
 5. Usvaja izveštaje o radu Nadzornog odbora i Suda časti DIŽS;
 6. Donosi odluke o oblicima saradnje, učlanjivanju i udruživanju DIŽS sa srodnim organizacijama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 7. Obrazuje stalna i povremena radna tela za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti;
 8. Bira zaslužne, počasne i kolektivne članove DIŽS;
 9. Donosi odluke o vrstama nagrada i priznanja DIŽS, kao i kriterijumima za njihovu dodelu, i proglašava dobitnike istih;
 10. Donosi odluke u drugom stepenu o molbama, žalbama i ostalim predstavkama sekcija i članova DIŽS;
 11. Donosi odluke o statusnim promenama i prestanku rada DIŽS;
 12. Donosi odluke i o drugim važnim pitanjima iz svog delokruga rada na osnovu zakona i ovog Statuta.

Sednica Skupštine se redovno održava najmanje jedanput godišnje, a vanredno po potrebi, na osnovu odluka Upravnog odbora i Nadzornog odbora ili inicijativu bar 1/3 redovnih članova DIŽS.

XIII Skupština DIŽS, Beograd 24.05.2022. godine