ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

Скупштина је највиши орган управљања ДИЖС.

Скупштину чине сви чланови ДИЖС.

Скупштина обавља следеће послове:

 1. Доноси следећа општа акта ДИЖС, као и њихове измене и допуне: Статут, Етички и професионални кодекс, Правилник о раду Суда части, Правилник о додели награда и признања, Пословник о раду Скупштине, Пословник о раду Управног одбора и Пословник о раду Надзорног одбора;
 2. Бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части, као и председнике ових органа ДИЖС;
 3. Доноси Програме рада и Финансијске планове ДИЖС;
 4. Усваја извештаје Управног одбора о раду и финансијама ДИЖС;
 5. Усваја извештаје о раду Надзорног одбора и Суда части ДИЖС;
 6. Доноси одлуке о облицима сарадње, учлањивању и удруживању ДИЖС са сродним организацијама, институцијама и удружењима у земљи и иностранству;
 7. Образује стална и повремена радна тела за извршавање послова из своје надлежности;
 8. Бира заслужне, почасне и колективне чланoве ДИЖС;
 9. Доноси одлуке о врстама награда и признања ДИЖС, као и критеријумима за њихову доделу, и проглашава добитнике истих;
 10. Доноси одлуке у другом степену о молбама, жалбама и осталим представкама секција и чланова ДИЖС;
 11. Доноси одлуке о статусним променама и престанку рада ДИЖС;
 12. Доноси одлуке и о другим важним питањима из свог делокруга рада на основу закона и овог Статута.

Седница Скупштине се редовно одржава најмање једанпут годишње, а ванредно по потреби, на основу одлука Управног одбора и Надзорног одбора или иницијативу бар 1/3 редовних чланова ДИЖС.

XIII Скупштина ДИЖС, Београд 24.05.2022. године