ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

Секретар ДИЖС обавља следеће административне и техничке послове:

 1. Припрема општа акта која се односе на административне, техничке и материјално – финансијске послове ДИЖС, и подноси их Управом одбору ДИЖС на сагласност;
 2. Учествује у припреми седница свих органа ДИЖС и помаже у извршењу њихових одлука;
 3. Припрема и доставља члановима Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части ДИЖС позиве и материјале за седнице;
 4. Присуствује седницама органа ДИЖС, води записнике (изузев на седницама Изборне скупштине) и доставља их члановима истих;
 5. Води архиву и евиденцију о свим донетим одлукама, разматраним и усвојеним писаним материјалима на седницама;
 6. Даје потребна обавештења члановима и странкама;
 7. Прима пријаве и жалбе;
 8. Обавља административне и техничке послове за потребе органа ДИЖС;
 9. Обавља благовремено информисање чланова о свим важним активностима унутар ДИЖС;
 10. Води евиденцију о чановима ДИЖС;
 11. Обавља материјално – финансијске послове ДИЖС;
 12. Обавља и друге административне и техничке послове.

За свој рад, Секретар ДИЖС је одговоран Управном одбору ДИЖС