ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

U organizaciji Poslovnog udruženje Srbijatransport Beograd , Poslovodnog odbora železničkih prevoznika, Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja (DIŽS) i Udruženje saobraćajnih inženjera Srbije (USIS), dana 21. marta 2024. godine u prostorijama Poslovnog udruženje Srbijatransport Beograd, Poenkareova 16. održana je prezentacija Programskog paketa „E_RailOper„Planiranje, Projektovanje i Izvršenje Reda vožnje vozova sa aspekta Železničkih prevoznika, autora Projektnog i Programskog rešenja Ranka Vukobrata, dipl.inž.saobr. 

Prisutne učesnike Okruglog stola – Prezentacije, u ime Organizatora, su pozdravili :

 ♦    Goran Aleksić, dipl.inž.saobr. – Generalni direktor Srbijatransporta,

 ♦    Prof.dr Zoran Bundalo dipl.inž.saobr. –  Predsednik Poslovodnog odbora železničkih prevoznika,

 ♦    Prof.dr Branislav Bošković, dipl.inž.saobr.Predsednik Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja

Okruglom stolu – Prezentaciji su prisustvovali: Nena Tomović PhD, Direktor MC Transport Design and Simulation d.o.o , Ugledni projektanti Saobraćajnog instituta CIP , Predstavnici Železničkih prevoznika : GNL, RTL, PIMK, DESPOTIJA, TNT, predstavnici Preduzeća za usluge Špedicije i trgovinu MILŠPED DOO BEOGRAD

 

Slike sa Prezentacije

Nakon pozdravnih govora , reč je dobio moderator prezentacije, autor Programskog paketa, Ranko Vukobrat, član Upravnog odbora Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja (DIŽS). 

U uvodnom delu izlaganja moderator prezentacije i autor Programskog paketa Ranko Vukobrat se osvrnuo na postojeću situaciju i posebno naglasio činjenicu da su Restruktuiranjem železničkokog sektora i posledičnim Zakonskim rešenjima Vlade Republike Srbije (Zakon o Železnici , Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema ..), poslovi koji se odnose na delatnost Planiranja, Projektovanja i  Izvršenja Reda vožnje u najvećoj meri preneti  na železničke Prevoznike ( Operatere). Poseban problem za železničke prevoznike predstavlja činjenica da je Uputstvo – 52 stavljeno van snage, bez jasne vizije ko će preuzeti obavezu definisanja i propisivanja normativa i podataka koji su bili definisani Uputstvom – 52 (Odredbe koje se odnose na sastavljanje vozova, uvrštavanje više vučnih lokomotiva u vozove, Granična vučena masa ,….), a ne odnose se na tehničke karakteristike vučnih i vučenih vozila.

Vukobrat se u svom izlaganju, kratko, osvrnuo i na to kako stepen digitalizacije i primena informacionih tehnologija u železničkom sektoru u Srbiji utiče na priključenje i razmenu podataka sa savremenim   IT Programskim rešenjima RNE (PCS,CIP,CIS,TIS, …) i konstatovao da je taj stepen, kao i svest o njegovom značaju, na poražavajuće niskom nivou i da to u velikoj meri utiče na odliv robnih tokova na druge pravce , u prvom redu Koridor 7 (Rumunija i Bugarska).

U nastavku izlaganja Vukobrat je ukratko elaborirao Algoritam Planiranje, Projektovanje i Izvršenje Reda vožnje vozova u tradicionalnoj (manuelnoj) tehnologiji.

Imajući u vidu postojeći stepen digitalizacije normativa, podataka i poslova koji se odnose na delatnost Planiranja, Projektovanja i  Izvršenja Reda vožnje, nužno se nametnula potreba za projektovanjem i kreiranjem Entity-Relationship (ER) modela Digitalne relacione Baze podataka  tehničkih normativa i podataka neophodnih za izradu i izvršenje Reda vožnje ( Up-52, Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova ,Izjave o mreži IŽS …), tehničkih normativa i podataka o vučnim vozilima ( Registar vučnih vozila, IV-Dijagram – Tablica oterećenja vučnih vozila … ), kao i izradu odgovarajućih Aplikativnih softvera.

Odgovor na većinu prethodno pomenutih pitanja, upravo daje Programski paket E_RailOper. Autor Projektnog i Programskog rešenja je na konkretnim primerima demonstrirao :

1) Softverski alat za kreiranje i pretragu Digitalne baza podataka Tehničkih normativa i podataka za izradu i izvršenje Reda vožnje, 2) Softverske alate – Kalkulatore za : Utvrđivanje GrVM (Granična vučena masa voza), Proračun RVM (Planirana masa voza) za propisanu „kritičnu“ brzinu Lokomotive(Serija Lok, Mer.otpor), Utvrđivanje maksimalne brzine voza – Vmax , za definisanu SKM (Vr.kočenja, Zput, Mv,Lv,SKM, Pad%) , Proračun i utvrđivanje Procenta kočenja – p%  za definisane parametre ( Vr.kočenja, Zput, Mv, Lv, Vmax, Pad% ) , Modul za automatsko kreiranja i validaciju parametara trase voza na osnovu zahtevanih ulaznih podataka, 3) Simulaciju upotrebe različitih Vučnih lokomotiva, upotrebu Dodatne lokomotive,   promenu parametara Mase i Dužine voza, Vrste kočenja, …. , 4)  Modul za automatski obracun Naknada za pristup železničkoj infrastrukturi, 5)  Modul za proračun kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja Planiranog Reda vožnje, 6)  Modul za automatski obracun Naknada za troškove korišćenja el.energije, …  , u uslovima primene i korišćenja programskog paketa E_RailOper.

Mreza pruga u Srbiji

Osnovne funkcionalne celine programskog paketa E_RailOper

1 ) Digitalni Registar ( Baza podataka ) Tehničkih normativa i podataka neophodnih za izradu i izvršenje Reda vožnje   (Uputsvo 52, Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova, Izjava o mreži …)

2 )   Aplikativni softvera za kreiranje ažuriranje i validaciju parametara Trasa vozova u Redu vožnje, Izbor Vučne Lokomotive, Proračun RVM (Planirana masa voza), Proračun maksimalne brzine voza – Vmax, Utvrđvianje merodavnog procenta kočenja – p%, Proračun voznih vremena – Tcv / Tv, Obracun Naknada za pristup železničkoj infrastrukturi …

3 )  Aplikativni softvera za evidentiranje podataka o IZVRŠENJU REDA VOŽNJE ELEKTRONSKI PUTNI LIST, Kvantitativni pokazatelji rada po Vozovima i Lokomomotivama ( U zavisnosti od tehničko-tehnološke i organizacione opremljenosti Prevoznika moguća su sledeće opcije :   Opcija – 1 :  Evidentiranje i obrada podataka iz ručno kreiranog Putnog Lista,  Opcija – 2 :  Evidentiranje podataka na mestu nastanka u realnom vremenu,   Opcija – 3 : Evidentiranje podataka na osnovu GPS podataka  kretanja Vučne lokomotive konkretnog voza)

Zbog obimnosti problematike i ograničenog vremena, ovom prilikom, prezentovana su samo prva dva modula : Digitalni Registar Tehničkih normativa i podataka i Aplikativni softvera za kreiranje ažuriranje i validaciju parametara Trasa vozova u Redu vožnje).

Treći Modul : Aplikativni softvera za evidentiranje podataka o IZVRŠENJU REDA VOŽNJE – ELEKTRONSKI PUTNI LIST će biti predmet nekog sledećeg okruglog stola – prezentacije.

Programski paket E_RailOper je realizovan kroz sledeće Programske module :

⇒ Digitalna baza podataka Tehničkih normativa i podataka za izradu i izvršenje Reda vožnje ( Up -52, Izjava o mreži IŽS …),
⇒ Softverski alat za pretragu Digitalne baza podataka Tehničkih normativa i podataka za izradu i izvršenje Reda vožnje ( Up-52, Izjave o mreži IŽS …) ,

Parametri otvorene pruge

   Softverski alat-Kalkulator za Utvrđivanje GrVM (Granična vučena masa voza), Proračun RVM (Planirana masa voza) za definisane parametre     (Serija lok.,Mer.otpor)

  Softverski alat-Kalkulator za Proračun RVM za definisanu Vmax (Serija lok.,Mer.otpor,Vmax)

   Softverski alat-Kalkulator za utvrđivanje Procenta kočenja – p% za definisane parametre ( Vr.kočenja, Zput, Mv, Lv, Vmax, Pad% )

   Softverski alat-Kalkulator za utvrđivanje Vmax za definisanu SKM (Vr.kočenja,Zput,Mv,Lv,SKM, Pad%)

    Modul za automatsko kreiranja i validaciju parametara trase voza na osnovu zahtevanih ulaznih podataka , kao i simulaciju upotrebe različitih Vučnih lokomotiva, upotrebu Dodatne lokomotive,   promenu parametara Mase i Dužine voza, Vrste kočenja, …. ,

RVM i GrMasa

   Modul za automatsko utvrđivanje GrVM (Granična vučena masa voza), Proračun RVM (Planirana masa voza), Proračun maksimalne brzine voza – Vmax, Utvrđivanje merodavnog procenta kočenja – p%, Proračun voznih vremena – Tcv / Tv , za definisane parametre Trase voza

Maksimalna brzina voza

Procenat Kocenja

  Modul za automatski obracun Naknada za pristup železničkoj infrastrukturi , za definisanu Trasu voza

Naknada Minimalni paket

Ukupna Naknada

Modul za proračun kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja Planiranog Reda vožnje (Vozni kilometriNetotonski kilometri, Brutotonski kilometri po : Vozovima , Lokomotivama i Vrsti vuce)

Benefiti upotrebe i korišćenja programskog paketa E_RailOper

Programski paket E_RailOper, uz Digitalnu bazu podataka i veliki broj uslužnih softverskih alata, obezbeđuje železničkom prevozniku (operateru ), praktično trenutni uvid u parametre i normative (Izjava o mreži, Uputsvo 52, Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova), kao i mogućnost brzog i jednostavnog kreiranja i validacije parametara željene (moguće) Trase voza , bez korišćenja i upotrebe papirne dokumentacije , u  vremenu ne dužem od 10-15 minuta . Aplikativni softver pruža neograničene mogućnosti simulacije kako različitih putanja , tako i različitih ulaznih parametara Trase voza. Ovako kreirana baza podataka predstavlja dobru osnovu, kako za procenu troškova trasa vozova, tako i osnovu za planiranje Turnusa Lokomotiva, Lokomotivskog i  Vozopratnog osoblja.

Baza podataka kreirana na ovaj način u potpunosti je kompatibilna sa RNE TSI TAF standardima, a po strukturi i formatu podataka u potpunosti zadovoljava kriterijume za razmenu podataka sa bilo kojom članicom RNE, kao i priključenje i razmenu podataka sa IT Programskim rešenjima RNE (PCS,CIP,CIS,TIS, …).