DRUŠTVO DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SRBIJE (DIŽS)

Odlukom XIII Skupštine Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije (DIŽS), održane dana 24.05.2022. godine, za Predsednika Upravnog odbora (ujedno i Predsednika DIŽS) izabran je:  Prof. dr Branislav Bošković, dipl.saob.inž.

Predsednik DIŽS obavlja sledeće poslove:

 1. Predlaže Upravnom odboru izbor i razrešenje Zamenika predsednika upravnog odbora i Sekretara DIŽS;
 2. Sprovodi odluke Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora DIŽS;
 3. Priprema odluke koje donosi Upravni odbor DIŽS;
 4. Priprema nacrte Programa rada i Finansijskih planova DIŽS;
 5. Priprema nacrte izveštaja Upravnog odbora o radu i finansijama DIŽS;
 6. Organizuje, usmerava, usklađuje i koordinira proces rada i aktivnosti DIŽS, kao i njegovih organa, sekcija i radnih tela;
 7. Organizuje, usmerava, usklađuje i koordinira oblike saradnje, učlanjivanje i udruživanje DIŽS sa srodnim organizacijama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 8. Predlaže izbor i opoziv predstavnika DIŽS u naučnim, stručnim i društvenim organizacijama, institucijama i udruženjima;
 9. Predlaže stalna i povremena radna tela za izvršavanje poslova Upravnog odbora DIŽS;
 10. Priprema dnevni red sednica Upravnog odbora DIŽS vodeći računa o važnosti tema i dužini trajanja istih;
 11. Odgovora za zakonitost rada DIŽS;
 12. Potpisuje sva dokumenta Skupštine i Upravnog odbora DIŽS;
 13. Predstavlja i zastupa DIŽS u zemlji i inostranstvu do iznosa od 10.000 din, a preko toga uz saglasnost Upravnog odbora DIŽS;
 14. Daje punomoćje drugim licima za predstavljanje i zastupanje DIŽS u zemlji i inostranstvu;
 15. Obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada na osnovu zakona i ovog Statuta.

U slučaju sprečenosti Predsednika DIŽS, poslove obavlja njegov zamenik.

Predsednik DIŽS može pismenim putem deo svojih ovlašćenja preneti i na nekog člana Upravnog odbora.