ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

Одлуком XIII Скупштине Друштва дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС), одржане дана 24.05.2022. године, за Председника Управног одбора (уједно и Председника ДИЖС) изабран је:  Проф. др Бранислав Бошковић, дипл.саоб.инж.

Председник ДИЖС обавља следеће послове:

 1. Предлаже Управном одбору избор и разрешење Заменика председника управног одбора и Секретара ДИЖС;
 2. Спроводи одлуке Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора ДИЖС;
 3. Припрема одлуке које доноси Управни одбор ДИЖС;
 4. Припрема нацрте Програма рада и Финансијских планова ДИЖС;
 5. Припрема нацрте извештаја Управног одбора о раду и финансијама ДИЖС;
 6. Организује, усмерава, усклађује и координира процес рада и активности ДИЖС, као и његових органа, секција и радних тела;
 7. Организује, усмерава, усклађује и координира облике сарадње, учлањивање и удруживање ДИЖС са сродним организацијама, институцијама и удружењима у земљи и иностранству;
 8. Предлаже избор и опозив представника ДИЖС у научним, стручним и друштвеним организацијама, институцијама и удружењима;
 9. Предлаже стална и повремена радна тела за извршавање послова Управног одбора ДИЖС;
 10. Припрема дневни ред седница Управног одбора ДИЖС водећи рачуна о важности тема и дужини трајања истих;
 11. Одговора за законитост рада ДИЖС;
 12. Потписује сва документа Скупштине и Управног одбора ДИЖС;
 13. Представља и заступа ДИЖС у земљи и иностранству до износа од 10.000 дин, а преко тога уз сагласност Управног одбора ДИЖС;
 14. Даје пуномоћје другим лицима за представљање и заступање ДИЖС у земљи и иностранству;
 15. Обавља и друге послове из свог делокруга рада на основу закона и овог Статута.

У случају спречености Председника ДИЖС, послове обавља његов заменик.

Председник ДИЖС може писменим путем део својих овлашћења пренети и на неког члана Управног одбора.