DRUŠTVO DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA SRBIJE (DIŽS)

Nadzorni odbor je samostalan organ upravljanja koji vrši kontrolu rada, izvršavanja obaveza i raspolaganja sredstvima DIŽS.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini DIŽS, kojoj najmanje jedanput godišnje podnosi izveštaj.

Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih je jedan predsednik. Bira ih Skupština DIŽS iz sastava svojih redovnih članova.

Odlukom XIII Skupštine Društva diplomiranih inženjera železničkog saobraćaja Srbije (DIŽS), održane dana 24.05.2022. godine, za članove Nadzornog odbora izabrani su:

 1. Milan Šegan, dipl.saob.inž. – Predsednik,
 2. Ivan Plesničar, dipl.saob.inž. – Član,
 3. Radojka Avramović, dipl.saob.inž. – Član.

Članovima Nadzornog odbora mandat traje 2 godine, a mogu biti uzastopno reizabarani više puta.

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

 1. Priprema Poslovnik o svom radu, kao i njegove izmene i dopune, i dostavlja Skupštini DIŽS;
 2. Kontroliše zakonitost rada DIŽS;
 3. Kontroliše sprovođenje Statuta i drugih opštih akata DIŽS;
 4. Kontroliše sprovođenje odluka Skupštine DIŽS;
 5. Kontroliše rad Upravnog odbora i Suda časti DIŽS, kao i sprovođenje odluka ovih organa;
 6. Kontroliše rad sekcija DIŽS;
 7. Razmatra nacrte godišnjih izveštaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana DIŽS, i svoj stav, primedbe i sugestije dostavlja Upravnom odboru DIŽS;
 8. Kontroliše sprovođenje oblika saradnje, učlanjivanje i udruživanje DIŽS sa srodnim organizacijama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 9. Kontroliše sprovođenje izbora i razrešenja predstavnika DIŽS u naučnim, stručnim i društvenim organizacijama, institucijama i udruženjima;
 10. Kontroliše rad stalnih i povremenih radnih tela drugih organa i sekcija DIŽS i obrazuje ista za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti;
 11. Kontroliše namensko i racionalno korišćenje materijalnih i finansijskih sredstava DIŽS;
 12. Priprema i dostavlja Skupštini DIŽS godišnje izveštaje o svom radu;
 13. Obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada na osnovu zakona i ovog Statuta.

Bliže odredbe definisane su Poslovnikom o radu Nadzornog odbora DIŽS.