ДРУШТВО ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС)

Надзорни одбор је самосталан орган управљања који врши контролу рада, извршавања обавеза и располагања средствима ДИЖС.

Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини ДИЖС, којој најмање једанпут годишње подноси извештај.

Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један председник. Бира их Скупштина ДИЖС из састава својих редовних чланова.

Одлуком XIII Скупштине Друштва дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС), одржане дана 24.05.2022. године, за чланове Надзорног одбора изабрани су:

 1. Милан Шеган, дипл.саоб.инж. – Председник,
 2. Иван Плесничар, дипл.саоб.инж. – Члан,
 3. Радојка Аврамовић, дипл.саоб.инж. – Члан.

Члановима Надзорног одбора мандат траје 2 године, а могу бити узастопно реизабарани више пута.

Надзорни одбор обавља следеће послове:

 1. Припрема Пословник о свом раду, као и његове измене и допуне, и доставља Скупштини ДИЖС;
 2. Контролише законитост рада ДИЖС;
 3. Контролише спровођење Статута и других општих аката ДИЖС;
 4. Контролише спровођење одлука Скупштине ДИЖС;
 5. Контролише рад Управног одбора и Суда части ДИЖС, као и спровођење одлука ових органа;
 6. Контролише рад секција ДИЖС;
 7. Разматра нацрте годишњих извештаја о остварењу Програма рада и Финансијског плана ДИЖС, и свој став, примедбе и сугестије доставља Управном одбору ДИЖС;
 8. Контролише спровођење облика сарадње, учлањивање и удруживање ДИЖС са сродним организацијама, институцијама и удружењима у земљи и иностранству;
 9. Контролише спровођење избора и разрешења представника ДИЖС у научним, стручним и друштвеним организацијама, институцијама и удружењима;
 10. Контролише рад сталних и повремених радних тела других органа и секција ДИЖС и образује иста за извршавање послова из своје надлежности;
 11. Контролише наменско и рационално коришћење материјалних и финансијских средстава ДИЖС;
 12. Припрема и доставља Скупштини ДИЖС годишње извештаје о свом раду;
 13. Обавља и друге послове из свог делокруга рада на основу закона и овог Статута.

Ближе одредбе дефинисане су Пословником о раду Надзорног одбора ДИЖС.